fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři, potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSEM A KDE MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Prodávajícím je RNDr. Jana Daňková, se sídlem v Předklášteří, Za Klášterem 1090, Česká republika, IČ: 66571081.  Registrována na Městském úřadě v Tišnově. Odbor dopravy a živnostenský úřad, č.j.: OŽÚ/604/2020/3

Kontaktovat mě můžete:

Pro on-line komunikaci na e-mail adrese: jana@uzdravujisamasebe.cz

Pro vyřizování reklamace na e-mail adrese: jana@uzdravujisamasebe.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Úvodní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů a ebooků .

2.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,  těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.      Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je RNDr. Jana Daňková, Za Klášterem 1090, Předklášteří, 66602, IČO 66571081, DIČ: CZ6451232040, Zapsaná v živnostenském rejstříku na Městském úřadě Tišnov, Č.j.: OŽÚ/604/2020/3 

Kontaktní telefon: +420776015605

Mail: jana@uzdravujisamasebe.cz

4.                 Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let. 

5.      Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.      Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

7.      Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora). 

·         Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

1.      Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

2.      Klient je v celém průběhu vzdělávacího kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí,  že během terapeutické práce může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Naše kurzy a vzdělávací akce nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

3.      Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.uzdravujisamasebe.cz

4.      Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

·         Objednávání

1.      Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

2.      Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.uzdravujisamasebe.cz.  Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

3.      Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

4.      Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

·         Kupní cena, daňový doklad

1.      Ve shrnutí objednávky a na webové adresewww.uzdravujisamasebe.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

2.      Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

 Dodací podmínky produktů (e-booků a videokurzů a přístupu do klubu Lázně DOMA)

On-line kurzy a klub: Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail přístupové údaje do online kurzu, klubu. Kupující je povinen využívat přístupové údaje pouze pro sebe a neposkytovat je dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Do online kurzu máte přístup minimálně na jeden rok. Přístup vám zůstane i nadále, ale nemohu kvůli měnícím se technickým a finančním podmínkám vám garantovat plnou funkčnost na neomezenou dobu. Do klubu máte přístup dle zaplacené doby členství.

1.      ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book). 

 On-line kurzy a klub: Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail přístupové údaje do online kurzu, klubu. Kupující je povinen využívat přístupové údaje pouze pro sebe a neposkytovat je dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Do online kurzu máte přístup minimálně na jeden rok. Přístup vám zůstane i nadále, ale nemohu kvůli měnícím se technickým a finančním podmínkám vám garantovat plnou funkčnost na neomezenou dobu. Do klubu máte přístup dle zaplacené doby členství.

2.      DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni. 

3.      NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 

4.      Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.      Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

·         Platba

1.      Způsoby plateb:

2.      platební kartou online;

3.      bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem;

4.      Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Comgate s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti  Comgate (www.comgate.cz)

5.      Forma platby: Platba za nabízené služby je možná pouze jednorázově.

6.      Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli. 

7.      Platba za členství v Klubu Lázně DOMA je možná opakovaná fixní 30denní nebo 90denní fixní platba.

 V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Lázně DOMA  s pravidelným třicetidenním (devadesátidenním) členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

7.1. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od členství v klubu Lázně DOMA a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit. 

7.2. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v online Klubu Lázně DOMA může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese jana@uzdravujisamasebe.cz.  Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

·         Reklamace

1.      V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.      Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.uzdravujisamasebe.cz

·         Odstoupení od smlouvy

Garance vrácení peněz
On-line kurzy a Klub Lázně DOMA:  Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zpřístupnění on-line kurzu a Klubu Lázně DOMA. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: jana@uzdravujisamasebe.cz.  Po obdržení žádostí o odstoupení od smlouvy prodávající deaktivuje uživateli přístup do kurzu..

1.      Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

2.      Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

·         Uživatelský účet

1.      Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.      Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.      Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

·          

·         Ochrana osobních údajů

1.      Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.      Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

3.      Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

4.      Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

5.      Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

·         Řešení sporů

1.      Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

2.      Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

3.      Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

·         Závěrečná ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.12.2020.

2.      Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.uzdravujisamasebe.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

3.      Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.